Gewicht 200 gram Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek te ’s-Gravenhage

Opschrift: 200gram
Fabrikant: Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek te ’s-Gravenhage
IJkkantoornummer: 5=Den Haag
Jaarletters:
r 1947-1948   s 1949-1950   t 1951-1952   v 1953-1954   w 1955-1956   x 1957-1958   y 1959-1960   z 1961-1962  
A 1963-1964   B 1965-1966   D 1967-1968   E 1969-1970   F 1971-1972   G 1973-1974 76 1976   78 1978   80 1980 
17x geijkt